> THINK EARTH
ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533
โดย ดร.พรเทพ พรประภา ผู้อำนวยการโครงการ THINK EARTH และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามกลการ จำกัด
ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของบิดา คือ ดร.ถาวร พรประภา ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามกลการ จำกัด ที่ว่า "เมื่อหากำไรมาได้ ต้องคืนกลับสู่สังคม"
ด้วยความคิดบวกกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมข้อนี้ และความรักหวงแหนในสิ่งแวดล้อม ดร.พรเทพ พรประภา
จึงได้จัดทำโครงการคืนกำไรสู่สังคมในด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในนามของ โครงการ THINK EARTH หรือ "คืนชีวิต .. คิดห่วงใยในผืนโลก" ขึ้น
ความหมายของคำว่า
THINK    =
ความคิด กระบวนการคิด การสั่งสมองค์ความรู้ ตลอดจนการเกิดจิตสำนึกที่ดี
EARTH    =
นั้น มีความหมายแยกตามตัวอักษร หมายถึง
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ทำคือ การรณรงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และแหล่งธรรมชาติ
สัตว์ป่า คือ การรณรงค์ไม่ให้ ล่า เลี้ยง หรือบริโภคสัตว์ป่า
แหล่งน้ำ คือ การรณรงค์ให้ผู้ที่ อยู่อาศัยตามแนวแม่น้ำลำคลอง ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำให้ปราศจากมลพิษและสิ่งปฏิกูล รวมไปถึงการดูแลทะเลด้วย
ต้นไม้ คือ การรณรงค์ไม่ให้ตัดไม้ ทำลายป่า และการร่วมมือกันปลูก ต้นไม้ทั่วประเทศ เน้นการปลูกต้นไม้ ขึ้นในจิตใจคนไทย
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด เพราะมนุษย์เป็นตัวการสำคัญในการทำลาย ล้างแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลา 12 ปีที่ผ่านมา THINK EARTH
ได้ทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ กว่า 800 กิจกรรม เช่น โครงการสร้างโลกสีเขียวให้เด็กไทย โครงการ Think Earth : Save Our Seas
โครงการ Think Earth : Think Sky (ตรึกดินตรองฟ้าตรึกฟ้าตรองดิน) เป็นต้น เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 12 ปีและเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
ความเป็นมาในอดีต บอกแนวทางของโครงการในอนาคต THINK EARTH EXHIBITION HALL จึงได้ถูกจัดสร้างขึ้น
เป็นสถานที่สร้างความรู้ให้แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประชาชนและเด็กนักเรียนที่สนใจสามารถเข้าชมได้
โดยติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โครงการ THINK EARTH
ชั้น 11 อาคารสยามกลการ สำนักงานใหญ่ ปทุมวัน
โทร.0-2215-0830-50 ต่อ 1353 หรือ 0-2216-2093
จากอดีตถึงปัจจุบัน
ผลงานของโครงการช่วยตอกย้ำจุดยืนในการทำงาน ให้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติต่อไป ด้วยสำนึกว่า
สิ่งแวดล้อมมิได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นของสาธารณะ
และเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์รักษา
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์ จำกัด
ฝ่ายการผลิตและส่งออก
111 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรม เกตเวย์ ซิตี้ ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 3857 5731
แฟกซ์ : +66 3857 5737
ติดต่อ
บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
ฝ่ายขายในประเทศและบริการลูกค้า
127 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2726 8950
แฟกซ์ : +66 2726 8954